دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف لیست کامل اساتید
همه
دانشکده مهندسی مکانیک
دانشکده مهندسی برق
دانشکده مهندسی کامپیوتر
دانشکده فیزیک
دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشکده علوم ریاضی
دانشکده مهندسی عمران
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه فلسفه علم
کتابخانه مرکزی
همایش ها و کنفرانس ها
مرکز معارف و علوم انسانی
دانشکده مهندسی صنایع
مرکز آموزشهای تخصصی و الکترونیکی
دانشکده شیمی
پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

{{ teacher.first_name + ' ' + teacher.last_name }}

رایانامه:{{teacher.email}}

وب گاه: {{teacher.site}}

تعداد دوره ها: {{teacher.course_count}}