دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف کتابخانه مرکزی سلسله نشست های گام به گام با پژوهش: SRP (Submit.Revision.Publication)

درباره دوره

مدرس

فیلم جلسات درس

صوت جلسات درس

یادداشت های کلاسی

تمرین های درس

نرم افزار

سلسله نشست های گام به گام با پژوهش: SRP (Submit.Revision.Publication)

سلسله نشست های گام به گام با پژوهش: SRP (Submit.Revision.Publication)

توضیحی ثبت نشده است.
سلسله نشست های گام به گام با پژوهش: SRP (Submit.Revision.Publication)

حسن صیادی

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

یادداشت های کلاسی

یادداشت {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

تمرین های درس

تمرین {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

صوت های درس

صوت {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

نرم افزارها

نرم افزار {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

موردی ثبت نشده است.