دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف اساتید سعید مشهدی
سعید مشهدی

سعید مشهدی

دانشگاه صنعتی شریف

درباره مدرس:

دکتر سعید مشهدی استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف است. وی دوره کارشناسی خود را در دانشگاه صنعتی شریف در رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک با رتبه ۱ گذراند. سپس با کسب رتبه دوم در کنکور ارشد وارد دوره ارشد گشت و این دوره را نیز با رتبه ۱ در دانشگاه صنعتی شریف در رشته مهندسی برق گرایش سیستم‌های مخابرات سپری نمود. ایشان دکترای خود را نیز از دانشگاه صنعتی شریف اخذ نمودند.

لیست دوره ها:

{{course.title}}

{{course.title}}

{{course.channel}}