دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف آزمایشگاه SOAL جلسه 8
جلسه 8: روش های بهینه سازی COBRA برای تجزیه و تحلیل مدلهای ژنوم-مقیاس و طراحی رایانه-محور سویه-دکتر ستوده
 
جلسه ی 8 از {{i.count}}