دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف آزمایشگاه SOAL جلسه 7
جلسه 7: آشنایی با روش های وردشی بیزی و یک کاربرد در بررسی ساختار توده های سرطانی-دکتر زارع
 
جلسه ی 7 از {{i.count}}