دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف وبینار امور بین الملل: Automated Process Model Discovery: striving for simplicity جلسه 1
جلسه 1: Automated Process Model Discovery: striving for simplicity
 
جلسه ی 1 از {{i.count}}