دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف آزمایشگاه SOAL جلسه 1
جلسه 1: Applications of convex optimization in metabolic network reconstruction
 
جلسه ی 1 از {{i.count}}