دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف اساتید محمدحسین رهبان
محمدحسین رهبان

محمدحسین رهبان

دانشگاه صنعتی شریف

درباره مدرس:

محمد حسین رهبان یکی از استادیاران دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف است. زمینه اصلی تحقیقاتی ایشان شامل یادگیری ماشین تفسیرپذیر، یادگیری متغیرهای نهان، و زیست شناسی محاسباتی است. به خصوص، ایشان اخیرا به تحقیق در زمینه کاربرد یادگیری ماشین در آنالیز داده سنجه های زیست شناسی توان بالا مبتنی بر تصویر مشغول شده اند. تحقیقات ایشان در دوره پسادکترا در موسسه برود مرتبط با هاروارد و ام آی تی منجر به کشف ارتباط بین مکانیزم های دخیل در سرطان، و داروهایی که این مکانیزم ها را کنترل می کنند شده است.

لیست دوره ها:

{{course.title}}

{{course.title}}

{{course.channel}}