دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف آزمایشگاه SOAL جلسه 6
جلسه 6: تظریف معکوس برای بهینه سازی تست های رویت پذیری-دکتر سماواتی
 
جلسه ی 6 از {{i.count}}