دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف آزمایشگاه SOAL جلسه 4
جلسه 4: SOAL-Manifold Optimization
 
جلسه ی 4 از {{i.count}}