دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف دانشکده علوم ریاضی آنالیز فوریه و کاربرد آن

درباره دوره

مدرس

فیلم جلسات درس

صوت جلسات درس

یادداشت های کلاسی

تمرین های درس

نرم افزار

آنالیز فوریه و کاربرد آن

آنالیز فوریه و کاربرد آن

سرفصل های دوره:

۱- پیدایش سری فوریه و خواص ابتدایی آن، محاسبه ضرایب، سری فوریه فرد و زوج

۲- یکتایی سری فوریه، همگرایی سری فوریه (همگرایی نقطه ای، همگرایی یکنواخت، همگرایی در نرم).

۳- کاربردهای سری فوریه: نامساوی ایزوپریمیتریک، قضیه توزیع وایل، تابع پیوسته هیچ جا مشتق پذیر

۴- تبدیل فوریه، فضای شوارتز و تبدیل فوریه روی آن، تبدیل وراون فوریه.

۵- کاربردهای تبدیل فوریه: حل معادلات دیفرانسیل، فرمول جمع پذیری پواسون، قضیه حد مرکزی، اصل

عدم قطعیت هایزنبرگ.

۶- تبدیل فوریه رویR^d و کاربردهای آن.

۷- آنالیز فوریه متناهی و کاربرد آن در قضیه دیریکلهمرجع:

Stein, Elias M., and Rami Shakarchi. Fourier analysis: an introduction. Vol. 1.

Princeton University Press, 2011.
آنالیز فوریه و کاربرد آن

مرتضی فتوحی

عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف

یادداشت های کلاسی

یادداشت {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

تمرین های درس

تمرین {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

صوت های درس

صوت {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

نرم افزارها

نرم افزار {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

موردی ثبت نشده است.