دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف دانشکده مهندسی صنایع وبینار امور بین الملل: Optimizing Healthcare Systems

درباره دوره

مدرس

فیلم جلسات درس

صوت جلسات درس

یادداشت های کلاسی

تمرین های درس

نرم افزار

وبینار امور بین الملل: Optimizing Healthcare Systems

وبینار امور بین الملل: Optimizing Healthcare Systems

ارائه علمی با موضوع:
Optimizing Healthcare Systems
با سخنرانی جناب آقای دکتر Soroush Saghafian در بیست و سوم آذر ماه 1399
وبینار امور بین الملل: Optimizing Healthcare Systems

Soroush Saghafian

Dr. Soroush Saghafian is the Associate Professor at the Harvard University. He is interested in using and developing operations research and management science techniques that can have significant public benefits. His current teaching focuses on Machine Learning and related analytical tools for solving societal problems. His current research focuses on the application and development of operations research methods in studying stochastic systems with specific applications in healthcare and operations management. He has won various awards for his research including INFORMS 2018 Public Sector Best Paper Award, POMS College of Healthcare Best Paper Award, INFORMS MSOM Best Paper Award, University of Michigan College of Engineering Outstanding Ph.D. Research Award, 2010 Murty Prize for best research paper in optimization, and the 2007 IOE Bonder Fellowship award for applied operations research

یادداشت های کلاسی

یادداشت {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

تمرین های درس

تمرین {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

صوت های درس

صوت {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

نرم افزارها

نرم افزار {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

موردی ثبت نشده است.