دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف دانشکده علوم ریاضی بهینه سازی محدب

درباره دوره

مدرس

فیلم جلسات درس

صوت جلسات درس

یادداشت های کلاسی

تمرین های درس

نرم افزار

بهینه سازی محدب

بهینه سازی محدب

Convex sets, functions, and optimization problems. The basics of convex analysis and theory of convex programming: optimality conditions, duality theory, theorems of alternative, and applications. Least-squares, linear and quadratic programs, semidefinite programming, and geometric programming. Numerical algorithms for smooth and equality constrained problems; interior-point methods for inequality constrained problems. Applications to systems biology, computational geometry, statistics, machine learning, and electrical engineering
بهینه سازی محدب

مجتبی تفاق

عضو هیئت علمی دانشکده ریاضی

یادداشت های کلاسی

یادداشت {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

تمرین های درس

تمرین {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

صوت های درس

صوت {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

نرم افزارها

نرم افزار {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

موردی ثبت نشده است.